Forretningsbetingelser

Klientoplysninger og forretningsbetingelser

1. STAMOPLYSNINGER

Donatzky & Partnere Advokatfirma P/S er hjemmehørende på følgende adresse:

Trelleborggade 15, 1. sal
2150 Nordhavn

Telefon nummer: + 45 33 11 10 10

E-mail: info@donatzky.com

CVR nr.: 39 35 85 30
Donatzky & Partnere Advokatfirma P/S er et partnerselskab.

Firmaets advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

2. OPDRAGET

Den juridiske bistand og omfanget af den pågældende opgave aftales såvel ved opstart som løbende med klienten.

Rådgivningen er skræddersyet til den enkelte klient og dennes særlige behov. Rådgivningen kan og må derfor ikke anvendes til andet formål uden udtrykkelig forhåndsaccept fra os. Medmindre andet aftales, er vi alene ansvarlige i forhold til klienten for den ydede rådgivning.

Klienten får de nødvendige rettigheder til at bruge det konkrete skriftlige materiale, som vi har udarbejdet til brug for en given sag, mens Donatzky & Partnere Advokatfirma P/S bevarer immaterielle rettigheder, herunder ophavsrettigheder, til det frembragte materiale.

Vi kan se os nødsaget til at ophøre med at repræsentere en klient, f.eks. hvis klienten misligholder disse betingelser, er under konkurs eller er insolvent, eller hvis betaling ikke finder sted i henhold til vores betingelser.

3. INTERESSEKONFLIKT

I overensstemmelse med Advokatsamfundets regler og vores habilitetsprocedurer afklarer vi, at der ikke foreligger nogen interesse- eller loyalitetskonflikt, inden vi endeligt påtager os en opgave.

4. FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASK – ID OG PEP-ERKLÆRING

Advokater er underlagt ”Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af penge og finansiering af terrorisme” (kaldet ”Hvidvaskloven”). Loven forpligter Donatzky & Partnere Advokatfirma P/S til at indhente og opbevare klienters identitetsoplysninger i fem år. Derfor skal klienter oplyse navn, adresse og CPR-nr. eller CVR-nr. ved oprettelse af en sag og i fornødent omfang vise dokumentation herfor i form af pas eller kørekort i sager, der omfatter pengetransaktioner. For selskabers vedkommende skal der tillige foreligge oplysninger og dokumentation for reelle ejerforhold.

Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme forpligter desuden Donatzky & Partnere Advokatfirma P/S til at undersøge transaktioner, hvis der opstår mistanke om, at de har tilknytning til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. I den forbindelse er vi, jf. § 16 i ”Hvidvaskloven”, forpligtede til at underrette Statsadvokaten for særlig Økonomisk Kriminalitet eller Advokatsamfundet samt videregive klientens ID-oplysninger, såfremt der opstår mistanke om klientens hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme.

Endelig er vi forpligtede til – som følge af samme lov – at indhente oplysninger om klienten for at få klarhed over, hvorvidt klienten er en såkaldt ”Politisk Eksponeret Person”, eller om klienten er nærtstående familiemedlem eller samarbejdspartner til en Politisk Eksponeret Person, hvilken skal besvares skriftligt af klienten i en særskilt erklæring (PEP-erklæring) ved opstart af sagen.

5. FORTROLIGHED

Alle oplysninger, som vi modtager i forbindelse med en opgave, behandles som fortrolige, medmindre det fremgår af omstændighederne, at de ikke er af fortrolig karakter. Denne tavshedspligt følger af De Advokatetiske Regler og Persondataloven.

6. FORSIKRING OG ANSVARSBEGRÆNSING

Donatzky & Partnere Advokatfirma P/S er ansvarlig for den juridiske rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Vores ansvar for skade omfatter alene direkte tab, således at følgeskader og ethvert indirekte tab, herunder driftstab, tab af data eller goodwill, ikke er omfattet af vores ansvar. Donatzky & Partnere Advokatfirma P/S hæfter ikke for rådgivning eller andre ydelser, der er ydet eller leveret af andre end os, som vi efter aftale med klienten har anmodet om bistand, eller som vi har henvist klienten til.

Advokaterne er omfattet af Donatzky & Partnere Advokatfirma P/S’ ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Danmark (filial af HDI Global SE, Tyskland). Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Donatzky & Partnere Advokatfirma P/S, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Donatzky & Partnere Advokatfirma P/S’ ansvar for rådgivning i forbindelse med en sag er begrænset til DKK 25 mio. Klientens krav for flere sager samlet kan i øvrigt ikke overstige DKK 50 mio. inden for det samme eller det følgende kalenderår.

Hvis klienten er erhvervsdrivende, forældes erstatningskrav imod Donatzky & Partnere Advokatfirma P/S, 12 måneder efter klienten bliver bekendt med eller burde være blevet bekendt med de omstændigheder, som begrunder et krav. Forældelse indtræder dog senest 3 år efter, at rådgivningen, som kravet baseres på, er ydet.

Advokaterne er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder De Advokatetiske Regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

7. HONORAR

I medfør af retsplejelovens § 126, stk. 2, må en advokat ikke kræve højere vederlag, end hvad kan anses for rimelig.

Vores honorar fastsættes på grundlag af en konkret vurdering, hvori bl.a. følgende elementer indgår: Det anvendte tidsforbrug, anvendt specialkompetence, opgavens kompleksitet, om opgaven har nødvendiggjort en indsats under betydeligt tidspres, den interesse opgaven repræsenterer for klienten, det ansvar der er forbundet med opgaven og det opnåede resultat.

Såfremt klienten anmoder om det, udarbejder vi et overslag over vores honorar eller kriterierne for beregning heraf. Dette overslag er indikativt, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

En eventuel tvist om salærets størrelse opkrævet af Donatzky & Partnere Advokatfirma P/S og/eller utilfredshed med en advokats adfærd kan indbringes for Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K – www.advokatnaevnet.dk.

8. FAKTURERING OG BETALINGSBETINGELSER

Ved større eller længerevarende opgaver faktureres salæret bagud hver måned, medmindre andet er aftalt. Ved mindre eller kortvarige opgaver faktureres salæret ved opgavens afslutning.

Betalingsbetingelserne er 8 dage netto til det på fakturaen anførte kontonummer. Vort salær tillægges moms efter de herfor gældende regler. Ved forsinket betaling beregnes der morarenter i overensstemmelse med renteloven.

Vi forbeholder os ret til at afkræve klienten en forudbetaling, såfremt sagens karakter eller klientens opholdssted efter vort skøn nødvendiggør dette.

Alle klientmidler, som betros Donatzky & Partnere Advokatfirma P/S, forvaltes efter Advokatsamfundets regler om behandling af klientmidler. Tilskrevne renter tilfalder klienten, og eventuelle negative renter afholdes af klienten.

Vi har klientkonto i Jyske Bank A/S. I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til EUR 100.000 (ca. DKK 750.000). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder både på klientbankkonti og egne konti. Der gælder særlige regler for indskud vedrørende fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller hovedsageligt er bestemt til ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til EUR 10 mio., indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto eller ej. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Ved afregning af klientmidler indsat på vores hovedklientkonto vil tilskrivning af såvel positive som negative renter først ske når 1) der er indsat minimum DKK 50.000 (tilsvar til forrentning) i en sammenhængende periode på minimum 14 dage og rentebeløbet ikke overstiger DKK 500 eller når 2) indeståendet er indsat på særskilt klientkonto. Er indeståendet indsat på særskilt klientkonto afregnes de af banken tilskrevne positive/negative renter til klienten uanset størrelse, periode mv. og klienten opkræves udlæg til gebyr (pt. DKK 750), som banken opkræver ved oprettelse af særskilt klientkonto.

9. UDLÆG

Klienten debiteres særskilt for eventuelle opgaverelaterede omkostninger til tredjemand, der afholdes i forbindelse med den udførte bistand. Dette kan for eksempel være retsafgift, tinglysningsafgift, gebyrer, rimelige rejse- og opholdsudgifter, forplejning og forsendelsesudgifter. Såfremt advokaten, der behandler sagen, skal indestå for omkostninger til syn og skøn – og der ikke er retshjælpsdækning eller fri proces – vil der også ske opkrævning af en skønnet udgift. Ved større kopieringsopgaver beregnes særskilt salær.

10. OPBEVARING AF SAGSAKTER

Originale dokumenter udleveres senest i forbindelse med opgavens afslutning, og vi opbevarer sagsakter i mindst fem år fra sagens afslutning.

11. LOVVALG OG VÆRNETING

Enhver tvist mellem en klient og Donatzky & Partnere Advokatfirma P/S skal afgøres efter dansk ret med Københavns Byret som værneting.

01.11.2023